تست سوال اول

کیفیت نماز میت

پاسخ: 
حضرت امام خمینیمقام معظم رهبری
واجب است
واجب نیست